skip to Main Content
Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet

Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet

Elinizdeki kitap; Yenâbîu’l-mevedde, mezheben Hanefȋ, meşreben Nakşî-Melâmî Seyyid Süleyman Belhî tarafından kaleme alınmıştır.

De ki: Ben buna mukabil sizden akrabama meveddet beslemek dışında bir karşılık istemiyorum” âyeti gereğince, Efendimiz’in Ehl-i Beyti’ne muhabbet; Ümmet-i Muhammed’in gönüllerinde ma’kes bulmuş ve bulmaya da devam etmektedir. Hz. Peygamber’in taht-ı terbiyesinde yetişen ve iltifatına mazhar olan Hamse-i Âl-i Abâ ve onların neslinden gelen imâmlar, mü’minler için sadece gönül aydınlığı değildir. Efendimiz’in onların ilim, ahlâk ve irfânlarına dâir beyânları, Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nın dînî hayatın bütün vechelerinde numûne-i imtisâl olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak tarih içinde ümmetin içine düştüğü siyâsî kargaşa beraberinde zuhura gelen itikâdî tartışmalar, Kur’ân ve Sünnet ile teyîd edilmiş bu hakikatin üzerine bir sis perdesi çekmiştir. İfrad ve tefrid noktasında hareket eden yaklaşımlar neticesinde ise Ehl-i Beyt’in tefsir, hadis, tasavvuf ve hatta fıkıh gibi ilimlere kaynaklığı da yeterince tetkîk edilememiştir.

Şeyh Belhî ise, Ehl-i Beyt’e meveddeti ve bunun gereğini ilmî usullerle araştırmaya dayalı olarak tesbit etmeyi hedeflemiş; Ehl-i Beyt’in fazilet ve menkıbelerini, Ehl-i sünnet ve’l-cemaatin itimat ettiği kaynaklardan derleyerek bir eser telif etmiştir.

Müellifin yöntem ve üslûbu, Ehl-i Beyt’e meveddet ve onlara tâbîliğin, bütün müslümanların müşterek buluşma noktası olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu inançla; Yenâbîu’l-mevedde adlı bu önemli eserin, Delilleriyle Ehl-i Beyt’e Meveddet başlığı altında Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilerek okuyucumuzla buluşması hedeflenmiştir.

Sevenlerini ateşten hıfz eden Fâtımatü’z-Zehrâ’ya; mü’min ile münâfığı tefrîk eden Aliyyü’l-Murtazâ’ya; iki fırkayı sulh eden Hasanü’l-Müctebâ’ya; hakîkat yoluna can fedâ eden Hüseyin-i Şehîd-i Kerbelâ’ya salât ü selâm olsun.

Delilleriyle Ehl-i Beyte Meveddet

Kitaptan Alıntılar

Resulullah buyurdu ki: "Allah’ın ilk yarattığı, ruhumdur. Allah’ın ilk yarattığı nûrumdur. Allah’ın ilk yarattığı akıldır. Allah’ın ilk yarattığı kalemdir."
Nebî’den şöyle buyurduğunu işittim: “Allah mahlûkatı zulmette yarattı. Sonra nûrundan üzerlerine saçtı. Bu nûrdan kime isabet ettiyse o hidayete erdi; kime ulaşmadıysa o da dalâlete düştü. Bu sebeple diyorum ki: Allah’ın ilmine uygun olarak kalem kurumuştur.”
Resulullah buyurdu ki: “Yıldızlar semâ ehlinin güvencesidir. Yıldızlar kaybolduğunda semâ ehli de kaybolur. Ehl-i Beyt’im de yeryüzü ahalisinin güvencesidir. Ehl-i Beyt’im tükendiğinde yeryüzü ahâlisi de yok olur.”
Hz. Ali şöyle buyurdu: “Bilmelisiniz ki, onu terk edeni tanımadıkça rüştü tanıyamazsınız. Kitâb’ın ahdini bozanı tanımadıkça onun ahdine yapışamazsınız. Onu atanı tanımadıkça asla ona tutunamazsınız. Bunu ehlinden talep ediniz; çünkü onlar ilmin yaşayışı ve cehaletin ölümüdürler."
Hz. Ali buyuruyor ki: "Hükümleri ilimlerini, suskunlukları konuşmalarını ve zahirleri batınlarını size anlatan onlardır. Dine muhalefet etmezler, din konusunda ihtilaf etmezler. Din, onlar arasında sâdık, susan ve konuşan bir şahittir."
"Kim meveddeti uygular ve Resulullah’ı sever ve onun Ehl-i Beyt’ine muhabbet beslerse, Allah’ın farz kıldığı farzlardan birisini terk etmiş olsa bile Resulullah’ın ona buğz etmesi mümkün değildir. Hangi şeref buna denk olabilir/önüne geçebilir.”
Hz. Ali'ye kaderden sorduklarında kaderden sorduklarında şöyle buyurdu: “Karanlık bir yoldur, o yola girmeyiniz, derin bir denizdir, ona dalmayınız. Allah'ın sırrıdır, o meşakkatli işi üzerinize almayınız."
"İnsanların ruhları ruhlar âleminde birbirleriyle karşılaşmışlardır. Orada tanışanlar, kaynaşırlar; tanışmayanlar ise anlaşamazlar."
Resulullah buyurdu ki: “Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, kıyamet günü, ömrünü neyle geçirdiğinden, kazandığı malından ve onu neye infak ettiğinden ve Ehl-i Beyt’ime muhabbetten sorulmayacak kimse kalmayacaktır.”
Hz. Hasan buyurdu ki: "Allah kendisinin ihtiyacı olduğu için değil, aksine kendisinden başka ilah olmayan tarafından bir rahmet olarak lütfu ve rahmetiyle farzları size yükledi."

Satış Noktaları

Back To Top