skip to Main Content
Esmaü’l-Hüsna Şerhi

Esmaü’l-Hüsna Şerhi

Bu kitap İsmail Hakkı Bursevî’nin kaleminden farklı bir esmaü’l-hüsna şerhi sunuyor okurlara.

Bursevî eserinde Hayy, Alîm, Mürîd, Kadîr, Evvel ve Âhir, Zâhir ve Bâtın, Rahmân ve Rahîm, Müdebbir ve Mufassıl isimlerini şerh eder. İsm-i azamı, isimlerin şehir ve mekânlarla irtibatını, eşya ve kâinattaki varlık silsilesi içinde kazandıkları anlamları, amelî karşılıklarını, kişinin bu isimlerden faydalanabilmesi için yapması gerekenleri ve daha birçok konuyu inceler.

Bahse konu olan isimlerle ilgili ayet ve hadisleri şerhine dahil eden Bursevî, eserinde zaman zaman büyük velilerin söz ve menkıbelerine de yer verir. Metni şiirleriyle zenginleştirerek tasavvufî birikimini edebî bir üslûpla süsler.

İsmail Hakkı Bursevî’nin Esmaü’l-Hüsna Şerhi Allah’ın isimlerini yeni bir tatla okumak ve farklı yönleriyle öğrenmek isteyenleri engin bir mana denizine çağırıyor…

“İmdi, yüzyılların geçmesiyle eskimeyecek olan bu kitapta, kabiliyet sahibi insanların bulunduğu memleketler için defnedilmiş bir mecmua vardır. Esası, hakikî ilimler ve zevkî melekelerdir.”

“İster aba olsun ister kaftan, her biri bir surettir, maksat ise manaya ulaşmaktır.”

Esmaül-Hüsna Şerhi

Kitaptan Alıntılar

- Tevhidin şahitleri bir ayna gibidir ki hakikatlerin suretleri ondan akseder."
- "Allah Teâlâ’da rastgele ve nasıl rast gelirse öyle iş yapmak yoktur. Hatta bütün fiilleri sahih ilmi üzerine mebnîdir. Onun için bir şey yapması ilmince metin ve ilmiyle müstahkemdir. Nitekim Kur’an’da gelir: 'Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin.' (Mülk, 67/3)"
- "Evliyâya dokunma ki âhir
Bağrına kahr-ı Hakk’dan ok dokunur
Altına hâk-i mezellet döşenip
Üstüne sûre-i Yâsîn okunur"
- "Kalplerin hayat sebebi olan hakikatleri hükümsüz kılanların cezaları, kalbin ölmesi ve bedenin helâk olmasıdır. Çünkü kalplerin hakikatlerin hükmünden uzak kılınması, hakikî hayat demek olan ilahî feyzin kesilmesini netice verir."
- "Evvel muhabbet nuru gelir ve ondan sonra aşk ateşi ve ondan ilave vasıf ile aslına dönmektir."
- "Hakk Teâlâ zâhir ve bâtında zâhirdir, derler. Kastedilen budur ki zâhirde eserleriyle gözlere ve bâtında nurlarıyla kalplere zâhirdir."
- "İlahî feyzin manevî dertlere ve hastalıklara şifa sebebi olması da kalemle yazılan ilaca muhtaç değildir. Çünkü bütün zan ve şüpheler, bâtıni bilgisizlikler onunla defedilir. Yakîn hakikatler ve ilimler ondan bulunur. Onun için taklidî ilmin ipi tez üzülür. Zira, tahkikle sağlamlık bulmamış ve zâhiri bâtın ile eş olmamıştır."

Satış Noktaları

Back To Top