skip to Main Content
Hacı Bektaş-ı Veli Ve Kamil İnsan-Fazıl Toplum Paradigması

Hacı Bektaş-ı Veli ve Kamil İnsan-Fazıl Toplum Paradigması

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,

Her nefeste aşk ile Yaradan’ı anarız.

Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,

Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bektâş-ı Velî ve Kâmil İnsan-Fâzıl Toplum Paradigması, Anadolu İslam anlayışının temelini oluşturan mübarek isimlerin en önemlilerinden biri olan Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatını ve dünya görüşünü inceleyen bir eser olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir İslam tarihi, Orta Çağ Anadolu uygarlıkları tarihi, tasavvuf ve dinler tarihi incelemesi olarak Hacı Bektâş-ı Velî ismi çerçevesinde gelişen kemâlat ve fazilet kavramlarını enine boyuna ele alıyor.

İslam ve Anadolu tasavvuf tarihinde Hacı Bektâş-ı Velî’nin konumu ve önemi nedir? Anadolu’nun Türk-İslam kültürünün oluşumundaki etkisi nasıldır?

Hacı Bektâş Hazretlerinin önce insanı eğitmekle başlayıp sonra insancıl, bütüncül ve aşkın bir toplum oluşumuna giden asıl öğretisinin düsturları nelerdir?

Bektâş, Hacı, Velî, Hünkâr ve Seyyid unvanlarıyla gelen karizmatik liderlik vasfının tezahürleri nelerdir?

Hacı Bektâş öğretisinin Yesevîlik de dâhil olmak üzere öncül kaynakları nelerdir?

Bektâşîlik yolunun kuruluşu, değişimi ve dönüşümü tarihsel olarak nasıl vuku bulmuştur?

Kadim kültürümüzün birincil kaynakları ışığında, ilmî esaslar gözetilerek titiz bir çalışma süreci neticesinde tamamlanan bu eser, Anadolu tasavvufu ve özelde Hacı Bektâş-ı Velî çalışmalarına derli toplu bir kaynak ve yeni bir bakış açısıkazandırıyor.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Kamil İnsan-Fazıl Toplum Paradigması

Kitaptan Alıntılar

- "Hacı Bektâş-ı Velî’nin 'kâmil insan-fâzıl toplum paradigması' daha az kapsamlı paradigmalarına yön verecek bir içeriğe sahip üst düzeyde bir paradigmadır. 'Bütün insanları sevme', 'yetmiş iki milleti ayıplamama', 'uzlaşma', 'barış', 'hoşgörü', 'merhamet' vb. daha dar kapsamlı alt paradigmalar bu üst paradigmanın içeriğini yansıtmaktadır."
- "İslam yıkıcı değil yapıcı bir dindir. Tevhid çerçevesinde, eski dinler ve kültürlerde bulunan fakat İslam’ın temel inançlarıyla da uyumlu inanç ve gelenekleri, kendi bünyesine adapte ederek devam ettirmiştir."
- "Hacı Bektâş-ı Velî'nin, elinde kılıçla isyandan isyana koşan biri değil, 'elinde çapası' ile elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren; göçebe ruhunu şehirleştirip medenîleştiren, onlardan imanlı, şuurlu, kendini bilen yepyeni bir 'Türkmen toplum' oluşturma isteği taşıyan bir isim olduğunu söyleyebiliriz."
- "Hacı Bektâş Zâviyesi Babaî İsyanı'ndan sonra dağılan Türkmen zümreler için âdeta bir emniyet ocağı haline gelmiştir. Bu ocakta üretilen aydınlık düşünce iklimi, toplumun bütün katmanlarına ışık tutmuş, bu sebeple sadece Türkler ve Müslümanlar değil, diğer dinî topluluklar da onun etki alanına girmiştir."
- "Türkmen dervişler, hem Hacı Bektâş-ı Velî öğretisinin temsilciliğini yapmış hem de yörelerinde Türk yerleşiminin ve buna bağlı olarak da Türkleşmenin sevk edicisi olmuşlardır. Vilâyetnâme’de; Seyyid Cemâl Sultan, Koluaçık Hacım Sultan, Karadonlu Can Baba, Sarı Saltık ve Güvenç Abdal gibi Türkmen dervişlerinin bu misyona katkıları, ayrıntılı şekilde tasvir edilmektedir."
- "Hacı Bektâş-ı Velî öğretisi, Anadolu ve Balkanlardaki 'çerağ'ları olan şeyh ve dervişlerin temsil ettiği manevî ve sosyal değerler sayesinde, Türk kültürünün yayılmasında çok önemli bir rol oynarken bu dervişler, hoşgörüleriyle, coşkulu İslam anlayışlarıyla İslam'ın yayılmasını da kolaylaştırmışlardır."
- "XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’yu karıştıran dinî-sosyal çevreden, henüz bir yüzyıl geçmeden, ülke fethinde ve mülkileştirmede Osmanlı Devleti'ne katkıda bulunacak olan gaziler bu çevreden çıkmıştır."
- "Hacı Bektâş-ı Velî, Müslüman toplumu ayakta tutan temel dinî değerlere, Sünnî-tasavvufî perspektiften yaklaşmış biridir. Onun, bilinçli ve yaptığı amellerin şuurunda olan bir toplum özlemi içinde, amelsizliğe en ağır sorumluluğu yükleyen titiz bir sûfî olarak öğretisini inşa ettiğini söyleyebiliriz."

Satış Noktaları

Back To Top