skip to Main Content
İbnü’l-Arabi Metafiziği

İbnü’l-Arabi Metafiziği

Ekrem Demirli, başta Şeyhü’l-Ekber Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ninFüsûsu’l-Hikem‘ive Fütûhât-ı Mekkiyye‘si olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme eden ve bu sebeple Türkiye’de İbnü’l- Arabî çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerdendir.

İbnü’l-Arabî Metafiziği, Şeyhü’l-Ekber’in nazariyesinin temel unsurlarını teşkil eden varlık, bilgi ve insan görüşleri hakkındaki düşüncelerini ele alıyor. Varlığın katmanları (merâtibü’l-vücûd), bilginin kaynağı ve insanın mahiyeti hakkında İbnü’l-Arabî Hazretlerinin irfanî ve nazarî bilgisi ile ortaya koyduğu metafiziksel metodolojinin püf noktalarının ve alt katmanlarının izleri Ekrem Demirli’nin makalelerinde sürülüyor. Vahdet-i vücûd gibi bir bakış açısını ve daha nice ıstılahı insanlığınanlam dünyasına kazandırıp tasavvufun belirli bir metodoloji ile ilimleşmesinde en önemli kilometre taşlarından olan İbnü’l-Arabî düşüncesi, neşv ü nemâ bulduğu motivasyonlar ve bu düşüncenin takipçilerinin zenginliği ile ele alınıyor.

İbnül-Arabi Metafiziği

Satış Noktaları

Back To Top