skip to Main Content
İmam-ı Rabbani Risaleleri

İmam-ı Rabbani Risaleleri

“Bu eser, İmâm-ı Rabbânî’nin tasavvufî görüşlerinin bir hulâsasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir ve ‘Mektûbât’ın özeti’ diye nitelenmesi mümkündür. Ayrıca Mektûbât’ta bulunmayan birçok yeni bilgiyi de içermektedir.” Prof. Dr. Necdet Tosun

“İkinci Binyılın Yenileyicisi” (Müceddid-i Elf-i Sânî) olarak anılanİmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Mebde’ ve Me‘âd, Ma‘ârif-iLedünniyye, Mükâşefât-ı Gaybiyye isimli üç risalesi, Nakşbendiliksahasında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Necdet Tosun tarafındanFarsça aslından özenle çevrildi.İmâm-ı Rabbânî Risaleleri, Hâcegân ve Nakşbendî büyüklerinin seyr usülûk usulleri, mânevî yolculuğun mertebeleri, ruhlar âlemi, tecellîler, vahdet-i şuhûd, Allah’ın zâtı, sıfatları ve bunların dünya ile ilişkisi gibihem kelâm hem de felsefenin temel konuları hakkında tasavvufîyorumlar ihtiva ediyor.

İmam-ı Rabbani Risaleleri

Satış Noktaları

Back To Top