skip to Main Content
Keşkül Dergisi 23. Sayı

Keşkül Dergisi 23. Sayı

Halvetîler, Diyâr-ı Rûm’da neşv ü nemâ bulup geniş bir coğrafyaya yayılan büyük bir medeniyetinmânevî mimarları olmuşlardır. Bu cihetten bakıldığında tarîkatın müessisi PîrÖmerü’l-Halvetî Hazretleri’nin halîfelerinden başlayarak Pîr-i Sânî SeyyidYahya Şirvânî Hazretleri’nin pek çok halîfesinin de Anadolu’da zuhûr etmesitesadüf değildir.

Halvetiyye’nin,tarîkat-ı aliyye içinde en çok şube ve kola sahip olmasıhasebiyle dergimizinbu sayısında üç ana kol ve bunlardan neş’et etmiş bazı şubeleri işlemeyi uygunbulduk. Her şeyi anlattık gibi bir iddia içinde değiliz ancak daha evvelkonuşulmayan bazı hususlarada dikkat çekildiği kanaatindeyiz. Bu sayımızda anlatılmayan veya niçin yok, denilen mevzular daha sonraki sayılarımızda peyderpey işlenecektir. Hatta bu minvalde günümüz sûfîleri ve sûfî anlayışları ile ilgili müstakil bir sayı hazırlanacağını da buradan siz kıymetli okuyucularımıza duyurmuş olalım. Muhterem Hocamız Süleyman Uludağ’ın ‘Halvet’başlıklı yazısıyla başlayan, Keşkül’ün bu 23. sayısındaki yazılardan bazıları şöyle:

Halvetiyye ve SeyyidYahya Şirvânî Hazretleri üzerine pek çok değerli çalışması bulunan MehmetRıhtım’ın, Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye’nin tarihî köklerini anlattığı yazısı,Mustafa İsmet Uzun’un ‘AydınlıAydınlık Bir Sôfî: Dede Ömer Rûşenî’ başlıklı yazısı bu bereketli yoluve büyüklerini resmederken gönlümüzü de sürurlandırıyor.

Ahmet Ögke,Halvetiyye’nin orta kolu Ahmediyye’nin pîri Yiğitbaşı Velî Ahmed ŞemseddînMarmaravî Hazretleri’ni anlatırken Mustafa Kara’nın, Niyâzî Mısrî Hazretleriüzerine kaleme aldığı yazısı, Mısrî Dergâhı Son Şeyhi Şemseddîn Efendi’ninLimni seyahatlerinden kesitler sunuyor. Ayrıca Cengiz Gündoğdu’nun Şemsî-Sivâsîailesini anlattığı kapsamlı yazısı bir şeyhler ailesinin hayatını resmederkenAbdürrezzak Tek’in ‘Gülşeniyye veBursalı Gülşenîler’ başlıklı yazısı Gülşenîlik, İbrahim GülşenîHazretleri ve Bursa’daki bağlıları nezdinde bize irfan tarihimizin kıymetlişahsiyetlerini tanıtıyor.

Millet Kütüphanesi EskiMüdürü Mehmed Serhan Tayşi Beyefendi ile Halvetiyye tarîkatını konuştuğumuzröportaj ile birlikte daha pek çok kıymetli yazının bulunduğu dergi, görselzenginliği ile yine dikkat nazarları celb ediyor. Hemen burada özel arşivinibizlerden esirgemeyen Mehmet Rıhtım Hocamıza minnettar kaldığımızıbelirtmeliyiz. Ayrıca zengin arşivlerini bizlere açan Ramazan MinderBeyefendi’ye ve onun nezdinde İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’ne veyardımlarını bizden esirgemeyen çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Hazret-i Pîr’in rûhâniyetleri sizlerden ve bizlerden hoşnud u razı olsun.

Himmetleri iki cihanda üzerimize sâyebân olsun. Vesselâm…

Keşkül Dergisi 23. Sayı

Satış Noktaları

Back To Top