skip to Main Content
Kibrit-i Ahmer’in Peşinde

Kibrit-i Ahmer’in Peşinde

“Va­kı­am­da bir me­le­ğin be­yaz bir nur­la be­ra­ber ba­na gel­di­ği­ni gör­düm. Bu san­ki güneş ışığından bir parçaydı. ‘Bu nedir?’ diye sordum. Bana şöyle cevap verildi: ‘Bu eş-Şuara Suresi’dir.’ Onu yuttum ve o zaman sanki bir tüy göğsümden boğazıma, boğazımdan da ağzıma çıkıyormuş gibi hissettim. Bu; başı, dili, gözleri ve dudakları olan bir hayvandı. Başı, Maşrık ve Mağrib ufuklarını kaplayıncaya kadar genişledi, sonra yeniden küçüldü ve göğsüme geri döndü. O zaman bildim ki sözüm Maşrık’a da Mağrib’e de uzanacak.”

“Kibrit-i ahmer”, tasavvufî ıstılahattacisimleri altın şekline getirebilmede etkili olduğu bilinen bir cevherdir. Allah tarafından büyükzatlarabahşedilen tasarruf kuvveti de kibrit-i ahmer ile bağdaşır. Nitekim İbn Arabî’nin bu Rahmânî ilhamı doğrulanmış, Hakk’a yürüyüşünü takip eden asırlar boyunca kelâmı ile Ekberî irfan ve irşad metodu dünyaya yayılmıştır.

İşte bu minvalde tasavvuf araştırmaları alanının en önemli isimlerindenClaude Addas, en önemli çalışmalarından biri olanKibrit-i Ahmer’in Peşinde‘de”Şeyh-i Ekber” Muhyiddin İbn Arabî’ninvelayet yolunun izlerini sürüyor. Anavatanı Endülüs’te geçen ilk gençlik ve olgunluk yıllarından burada şahit olup içinde bulunduğu ilmî münazaralara, kendi tasavvufî kimliğini vehbîolarak bulduğu manalara ve rüyalara; Peygamber Efendimizle (sav) “görüşme”lerine değinerek İbn Arabî’ninmanevî tasarruf yolunda geçirdiği aşamalara ve varoluşsal tınısı yüksek büyük eserlerine dair bir yol haritası çiziyor.

“Söyle bana, ey dost, seni nereye götürmemi istiyorsun?

— Resul’ün şehrine gitmeliyim, nurlu makamı ve kibrit-i ahmer’i bulmaya.”

İbn Arabî, Kitâbü’l-İsrâ

Kibrit-i Ahmerin Peşinde

Kitaptan Alıntılar

- "Asıl itibarıyla biyografi niteliği taşıyan bu kitaptaki niyetimiz, her şeyden önce, İbn Arabî’nin manevî ve fikrî yolculuğunu yeniden canlandırmak ve mümkün olduğu ölçüde, bu güzergâhı devrinin dinî ve tarihî bağlamı içine yerleştirmektir."
- "Ey Endülüs sakinleri! Ne mutlu size ki sulara, nehirlere, ağaçlara ve gölgelerine sahipsiniz.
Cennet bahçesi sizin diyarınızdan başka bir yerde değil ve şayet seçebilecek olsaydım bu diyarda kalmayı seçerdim.
Yarın cehenneme düşmekten korkmayın çünkü cennet nimetlerini tatmış olan hiçkimse ateşe sokulmamıştır." İbn Haface
- "Rahmaniler, abidler, zâhidler... Hiçbiri İbn Arabi’nin ailesinde eksik değildir."
- "Ne zaman? Nasıl? Niçin? Her şeyi bırakıp Allah’ı seçen biriyle yüz yüze geldiği her defasında, 'avam'dan bir insan kendine bu soruları soracaktır."
- "Her samimi Allah’a yöneliş, ne kadar olağanüstü ve ani olursa olsun, zorunlu olarak bir tevbe dönemecinden geçmelidir; şayet bu tevbe dönemeci dönülmeyecek olsaydı bütün hayat bir musibet haline gelirdi. Velinin iradesi haricinde gerçekleşen fetih ve cezbenin aksine, tevbe iradî ve bilinçli bir pişmanlık ifadesi, kararlı bir Allah’a dönüş ve Hakikat yolundan sapmayı terk arzusudur."
- "Resulullah şöyle buyurmuştur: 'Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin.' Allah 586’da İşbiliye’de bana bu hususta azim bir meşhed gösterdi." İbn Arabî
- "Allah'tan kendim ve kardeşlerim için niyazım, ömrümüzü tamamladığımızda namazımızı kıldıracak kişinin Allah’ın 'kulağı, gözü ve dili' olduğu bir kul olmasıdır. Kendimiz için, kardeşlerimiz, çocuklarımız, atalarımız, hanımlarımız ve dostlarımız için, ins ve cin Müslümanlar için niyazımız budur." İbn Arabî

Satış Noktaları

Back To Top