skip to Main Content
Münebbihat

Münebbihat

“elMunebbihât ale’lİsti’dâd li yevmi’lMî’âd li’nNushi ve’lVedâd” ismiyle bilinen bu eser asırlarca medresede okutulan kitaplar arasında yer almış bir ahlak kitabıdır. Dokuz bölüm halinde bazı hadisler, özlü sözler ve kelâm-ı kibardan müteşekkil olup, hıfz kültürünün yaygın olduğu medreselerde ezberlemeyi kolaylaştırmak için ikili (sunâî), üçlü (sülâsî), dörtlü (rubâî) ve sırasıyla ona (uşârî) kadar devam eden söz kalıplarıyla yazıya dönüşmüştür.

Senet zincirlerinin verilmediği bu kitapta iki yüzden fazla öğüt yer almakta ve okuyucuyu ahiret âlemine yönelik teyakkuza sevk etmekte. Okunduğunda görüleceği üzere, her biri uzun bahisleri kapsayacak özlü sözler insanın kalbinde derin bir tesir ve heyecan uyarmakta. İnsanın özüne dönmesine vesile olacak hakikatleri adeta kalpten kalbe nakşetmekte.

Bu metne önem kazandıran bir özellik de muhtevası yönüyle medrese ve tekke arasında kurmuş olduğu sağlam bağdır. Bu yönüyle “zühd asrının” önde gelen tasavvuf ricaline ait pek çok veciz söz medresede tedrisat gören talebenin dolaylı bir şekilde tasavvuf dünyasından beslendiğini gözler önüne serer. Medrese ve tekke arasındaki ilişkiler göz önünde tutulduğunda bukitabınkalp hayatına yönelik uyarıcı hususiyeti âlim ve ârif arasındaki yakınlığı elbette ziyadeleştirmiştir. Münebbihât adlı eserin tasavvuf klasikleri arasında neşredilmesi işte bu açıdan gayet mühimdir. Kâmil Özay bu Arapça eseri tercüme etmek suretiyle irfan hayatımıza takdim etmekte.

Münebbihat

Kitaptan Alıntılar

-"-Efendimiz (sav) buyurdular:
Şu iki hasletten daha faziletli bir şey yoktur.
Bunlar; Allah’a iman ve Müslümanlara faydalı olmaktır.
Ve şu ikisinden de daha kötü bir şey yoktur.
Bunlar da Allah’a ortak koşmak ve Müslümanlara zarar vermektir."
-"-Bazı zâhidlerden şöyle naklolundu:
Gülerek (gönül rahatlığıyla) günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer.
Allah’a korku ile ibâdet eden ise gülerek, sevinçle cennete girer."
-"-Denildi ki:
Şehvet, sultanları köleleştirir. Sabır ise köleyi sultan yapar.
Bunun en güzel örneği ise Hz. Yusuf ve Züleyha’nın kıssasıdır."
-"-Efendimiz (sav) şöyle buyurdular:
Allahü Teala, başka hiçbir gölgeliğin olmadığı kıyamet gününde üç kısım insanı arşının gölgesi altında gölgelendirir:
1- Aşırı soğuğa rağmen abdestini doğru bir şekilde alanlar.
2- Gece karanlığında cemaatle namaz kılmak için camiye gidenler.
3- Açları doyuranlar."
-"-Bazı Hikmet sahiplerinden şöyle naklolundu:
Üç şey Allahü Teala’nın definelerindendir:
1- Fakirlik.
2- Hastalık.
3- Sabır."

Satış Noktaları

Back To Top