skip to Main Content
Müslüman Saati

Müslüman Saati

“Mübarek vakitler gerçek zamanı, ebediyete ait olan saadet anlarına dönüştürür.”

Müslüman Saati, Annemarie Schimmel’in Müslümanların Hicret ile birlikte kabul ve tüm mübarek vakitlerini bu milada göre idrak ettikleri hicrî takvimin oldukça detaylı bir incelemesidir. Schimmel, bu tematik çalışmasını yıllar, aylar, haftalar ve günler olarak tasnif ederken haftanın günlerinin manevî önemini açıklıyor. Yas ayı Muharrem’i, Mevlid ayı Rebiülevvel’i, Mirac ayı Receb’i, Üç Aylar’ın ortası Şaban’ı, oruç ayı ve on bir ayın sultanı Ramazan’ı, Hac ayı Zilkade’yi ve Kurban Bayramı’nı oldukça detaylı bir şekilde, dünya Müslümanlarının din üzerine kurulu gelenekleri özelinde ve akıcı tasavvufî neşvesiyle, Hakk ehlinden beyitler eşliğinde ele alıyor.

Schimmel, “Dehre sövmeyiniz çünkü ben dehrim!” hadis-i kudsîsinin önemi ve derinliği çerçevesinde, İslam’da zamanın döngüselliğini ve bu dairevî hareketin tasavvufî kavramsallaştırmasını vazıh bir şekilde ortaya koyuyor.

Müslüman Saati

Kitaptan Alıntılar

- "Hilal İslam’ın sembolü haline gelmiştir çünkü İslamî takvimde çok büyük bir önemi haizdir ve pek çok yerde hilal görüldüğünde kısa bir dua yapılır. Mesela aşağıdaki dua İran’da yapılan orijinali Arapça bir duadır:
'Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve iman, selamet ve İslam hilali eyle! Ey Hilal! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır.'"
- "Senenin olduğu gibi yedi günden ibaret olan haftanın da bir zirve noktası vardır ve bu, tüm günlerden şerefli olan Cuma günüdür. Cuma gününden Kur’ân-ı Kerîm’de 62. sure olan Cuma Suresinde bahsedilmektedir ve 9. ayette şu ibare geçmektedir:
'Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.'"
- "Muharrem alaylarında önemli ögelerden biri nahl, yani hurmadır. Buna 'matem hurması' anlamında nahl-i matem de denmektedir. Menkıbeye göre Hz. Hasan'ın zehirlenmesini ve hurma ağacından yapılmış bir tabutla taşınmasını sembolize eder. Alayın merkezinde Hz. Hüseyin’in tabutu anlamında 'tabut' vardır."
- "İslamî dönemde Muharrem öncelikle Aşure orucu ile şereflendi, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde halk inanışına göre pek çok önemli hadise gerçekleşmişti. Hz. Âdem o gün yaratılmış, Hz. Nuh’un gemisi tufandan kurtulmuştur, Hz. Yakub’un gözleri tekrar görmeye başlamıştır, hatta Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten kovulduktan sonra dünyada tekrar Aşure günü buluştukları söylenir. Ancak daha önemli bir sembolizm ise Hz. İbrahim’in, oğlu Hz. İsmail’i kurban edecekken onun yerine koç kurban etmesi hadisesinin Aşure günü vuku bulduğuna inanılmasıdır."
- "Türkçe bir kelâm-ı kibar şöyle söyler: 'Nebi’nin doğduğu gece Kadir gecesiyle eşdeğer kıymettedir.' Yani, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk nazil olmaya başladığı ve Kur’ân-ı Kerîm’de (97. sure) 'bin aydan daha hayırlı' olarak anılan gece ile aynı kıymettedir."
- "Yılın ortadaki üç ayı her biri özel bir hadiseye ev sahipliği yaptığı için şu şekilde özetlenebilir: Receb ayı Hz. Peygamber'in Miracı ile, Şaban ayı kaderin yazıldığı gün olan Leyletü'l-Bera ya da dolunay gecesi nısf-ı Şaban ile, Kur’ân-ı Kerîm'in vahyinin başladığı ay olan Ramazan ayı da oruç ile. Bu yüzden Hz. Peygamber Receb ve Şaban ayındaki hilal görülmeye başlandığında, Allah’tan bu aylarını mübarek kılmasını ve onu Ramazan ayına ulaştırmasını dilemiştir.
- "Ve rivayete göre oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan evlâ değil midir?"
- "Kâbe dinî hayatın merkezidir, onu kaybetmek merkezi kaybetmektir ve Müslümanları saldırılara karşı savunmasız bırakır. Bu yüzden İkbal, din kardeşlerine kendilerinin birer ceylan olduklarını, sadece Kâbe’nin civarında huzurla yaşayabileceklerini (Mekke’de avlanmak yasaktır) ve bu koruma alanı olmadan kolaylıkla 'avcılar'a av olacaklarını hatırlatmaktadır."

Satış Noktaları

Back To Top