Seyr ü Sülûk Risalesi

Miladi 936 yılında dünyayı teşrif eden büyük ârif Ebu’l-Hasan Harakanî, yaşadığı çağda İslâm coğrafyasının büyük bir bölümünde etkili olmuş mânevî eksenlerdendir. Ahmed Yesevî’den Hz. Mevlânâ’ya kadar pek çok ârifin yolu onda buluşur. Nebevî irfânın bu büyük vârisi Anadolu’dan cihanın dört bir yanına nur ve feyz kaynağı olmuştur. Harakanî, bugün de Kars’ın kalbindeki dergâhı ile bütün arza nûrânî feyizlerini dağıtmaya devam etmektedir.

Elinizdeki kitapta çevirisini sunduğumuz “küçük” ama irfân tarihimiz açısından son derece kıymetli olan eserden de görüleceği üzere, Şeyh Harakānî, hem sûfî geleneğin esaslarını düzenlemiş ve hem de seyr u sülûk yolunun inceliklerini belirlemiştir. Dergâhında yetişen talebeleri ile mânâ âleminde feyiz verdiği ârifler, Hindistan’dan İran’a, Anadolu’dan Balkanlar’a, Kafkas coğrafyasından Batının çeşitli kentlerine bu irfânı taşımışlardır.