skip to Main Content
Tasavvuf Öğretileri

Tasavvuf Öğretileri

“Tasavvuf, Allah’ın hakikatine itimat etmekten başka bir şey değildir.”

Ebû Kâsım el-Kuşeyrî

Tasavvuf Öğretileri, İslâm ve tasavvuf araştırmaları profesörü Carl W. Ernst’ün en önemli çalışmalarından biri mahiyetindedir. Titiz bir tercüme süreci ile ilk kez Türkçede neşredilen bu eser, özlü bir tasavvuf tarihi el kitabı olma niteliği taşıyor. Bunun yanında, tasavvufun gelişim boyutunu ele almakla kalmıyor, Kur’ân-ı Kerîm’e en derin boyutuyla odaklanmanın, yani sûfîyâne bakışın püf noktalarını ortaya koyuyor.

Çalışmalarında, tasavvufî düsturları belirli bir tarihsellik gözeterek inceleyen Ernst, bu çalışmasındabirtakım İslamî düsturların tasavvufî bakış açısıyla yorumunu, Ebu Nâsır es-Serrâc’dan Rûzbihân Baklî’ye, Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî’den Necmeddin Kübrâ’ya, birçok tasavvuf büyüğüne nispetle, onların eserlerinden ve görüşlerinden örneklerle inceliyor. Bu anlayışın dünya çapındaki dayanak noktalarını, insanoğlunun manevî arayışa eğilimi çerçevesinde irdeliyor.

Tasavvuf Öğretileri

Kitaptan Alıntılar

"İrfanın kademeleri fikri ve Allah’a yakınlık, tasavvufun mistik öğretilerinin temel karakterlerinden biridir."
"Sehl bin Abdullah Tüsterî dedi ki: 'Zâhide Kur’ân’ın her harfi için binlerce anlam verilse en yüce Allah’ın Kitabında bir tek âyetine verdiği anlamın sonuna bile gelemez. Bu en yüce olan Allah’ın Kelâmıdır ve O’nun Kelâmı O’nun vasfıdır.'"
"Kutsal kitap Kur’ân’ın, Allah’ın insanlığa vahyinin temel kaynağı oluşu gibi, mutasavvıflar için de peygamber Hz. Muhammed, Allah’ın huzuruna nasıl erişilebileceğine dair asıl örnektir."
"Gayb âleminin nurundan bir ışık belirdi; geri geldi ve diğer bütün ışıkları geçti ve hepsine hâkim oldu. Bir ay diğer aylar arasında kendini gösterdi. Sırlar cennetinde bir işaretle bir yıldız belirdi. Allah Hz. Muhammed’e yoğun tefekkürü (ki bu hal kitaplardan kaynaklanmadı) için 'ümmî' (K 7:157), bahtının büyüklüğü için 'şefâatine sığınılacak insan' ve Allah’a yakınlığındaki denge için 'Mekkeli' diyerek hitap etti."
"Tâbî olmak ve taklit etmenin anlamı, Allah’ın elçisini(sas) bütün doğru halleriyle ahlâkını, fiillerini, hallerini, emirlerini, yasaklarını, otoritesini, cesaretini ve caydırıcılığını 'güzel örnek' olarak almak demektir."
"Tasavvuf târihinde dikkat çeken ilk konu ilâhî aşktır. Bağdat’ın ünlü mutasavvıfları Râbiatü'l-Adeviyye, Nuri ve Hallâc-ı Mansur, Kur’ân’daki Allah’ın ve insanlığın karşılıklı aşkına dair âyetler üzerine tefekkür etmişlerdir. Şiddetli aşkı Allah’ın temel vasıflarından biri olarak nitelendirirler. İlâhî aşk ile insan aşkı arasındaki ilişkide belirsizlik hâlâ kaçınılmaz şekilde vardır. Aşkın belirsizliğini niteleyen zevk ve heyecan, ilâhî aşk ve insan aşkı hakkında Farsça yazılmış çok dikkate değer bir seri edebî eserin ortaya çıkmasına vesile olmuştur."
"Allah’tan ayrı bir an harcamamalı,
çünkü mesafe yıkımı çoğaltır.
Her halde, O’nunla ol,
zira şefkat yakınlıkla gelir."

Satış Noktaları

Back To Top