skip to Main Content

1879’da Manisa’da (Saruhan) dünyaya geldi. Baba tarafından Hz. Ömer’in (ra) soyundan geldiği nakledilir. Tahsiline memleketinde başlayan Abdurrahman Sâmi Efendi, Çifteayak Bahr-I Sefid Medresesi’nde devam ettiği tahsilini tamamlayıp Necmeddin Pürzetî Efendi’den icazetini aldı. Gelibolu’da Şeyh Ahmed Şucâeddin Efendi’ya intisab ederel tasavvuf yolculuğuna başladı ve kısa zamanda sülûkunu tamamlayıp Kasımpaşa Yahya Kethüda Dergâhı Postnişinliğine tayin edildi. Bir kimyager olan Sâmi-i Uşşakî, buradan aldığı maaşı kendi için harcamayıp geçimini misk imalatı ile karşıladı. Basılmamış bir kimya kitabı bulunmakla birlikte Arapça ve Farsçaya vakıftı. Bu dillerde yazılmış şiirleri divanında mevcuttur. Pek çok tarikattan icazeti vardı ancak asıl irşadını Halvetiyye’nin şubelerinden Hasan Hüsameddin Uşşakî usulünü takip eden kola göre yaptı. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra zor günler yaşayan Sâmi Efendi, yaşının genç olması ve sevenlerinin çokluğundan ötürü takibata uğradı ve serhalifesi Bekir Sıdkı Visalî ile birlikte tutuklandı. Vaizlik hakkı olmasına rağmen bundan da men edildi. 1934’te Hakk’a yürüdü. Edirnekapı Şehitliği’nin Mısır Tarlası bölümünde medfundur.

Yazarın Kitapları

Back To Top